Stała Konferencja Ekonomii Społecznej

logo SKES

Stała Konferencja Ekonomii Społecznej (SKES) jest dobrowolnym, wielostronnym porozumieniem otwartym dla organizacji i osób reprezentujących nurt ekonomii społecznej, zawartym w celu realizacji zadań społecznych nie mających charakteru zarobkowego.

Głównym celem SKES jest wspólne działanie na rzecz rozwoju i promocji modelu ekonomii społecznej
w Polsce.

Sekretariat SKES prowadzi Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.

Turkusowy Klub Przedsiębiorstw Społecznych

Turkusowy Klub Przedsiębiorstw Społecznych to jedyna w Polsce organizacja zrzeszająca przedsiębiorców społecznych i ich otoczenie – fundacje, stowarzyszenia, spółki non for profit, spółdzielnie socjalne, które działają biznesowo i realizują cele społeczne.

Klubowi przyświeca idea turkusowej organizacji, która odzwierciedla demokratyczne zarządzanie w podmiocie szanującym wartość godnej pracy i praw zatrudnionych osób.

Celem Turkusowego Klubu jest reprezentowanie interesów przedsiębiorców społecznych i ich otoczenia oraz dbanie o rozwój i profesjonalizację zrzeszonych podmiotów. Klub powstał 16 października 2019 r. Powołało go wspólnie 15 organizacji.

Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej

Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej to projekt realizowany przez Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych w partnerstwie z Fundacją Idea Rozwoju i Stowarzyszeniem Trenerów Organizacji Pozarządowych.

Celem głównym projektu jest trwały i kompleksowy system wsparcia ekonomii społecznej poprzez prowadzenie działań doradczych i rzeczniczych na poziomie regionalnym i ponadregionalnym we współpracy z Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej (ROPS) w zakresie spójności polityk publicznych. Cel będzie realizowany przy pełnej współpracy i partycypacji z głównymi aktorami odpowiedzialnymi za spójność polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej.

Warszawski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Warszawski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzi Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w partnerstwie z Biurem Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS i Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Obszarem działania WOWES jest m.st. Warszawa i województwo mazowieckie obejmujące powiaty: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, wołomiński, warszawski zachodni.

Ośrodek pomaga przy zakładaniu i rozwoju przedsiębiorstw społecznych. Udziela wsparcia dotyczącego m.in. porad prawnych, porad spółdzielczych, treningu kompetencji miękkich, budowanie wizerunku, strategii rozwoju przedsiębiorstwa społecznego (biznesplan, analiza SWOT), szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników.