Rozpoczyna się 11. edycja Konkursu im. Jacka Kuronia

Rozpoczyna się 11. edycja Konkursu im. Jacka Kuronia

Z przyjemnością informujemy, że organizator konkursu – Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych – rozpoczął przyjmowanie zgłoszeń od podmiotów ekonomii społecznej zainteresowanych wzięciem udziału w 11. edycji Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. Jacka Kuronia. W Konkursie [eS] zostaną nagrodzeni te, którzy z sukcesem łączą działalność ekonomiczną z zaangażowaniem na rzecz rozwiązywania ważnego problemu społecznego.

Zdobywca Nagrody Głównej będzie musiał wykazać się dobrą kondycją ekonomiczną i istotnym oddziaływaniem społecznym. Rada Konkursu nagrodzi także przedsiębiorstwa społeczne za innowacyjne podejście w prowadzeniu działalności, ciągłość i konsekwencję działań, umiejętne promowanie swojej działalności i sprawny PR. W Radzie Konkursu zasiada laureat poprzedniej edycji Konkursu, wyłoniony z 50 kandydatów – Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna ARTE.

Zwycięzca 10. edycji konkursu Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Arte

 

Zwycięzca 10. edycji konkursu – Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Arte

W gronie dotychczasowych zwycięzców znalazły się m.in. firma społeczna „Siedlisko” świadcząca całodobowe usługi opiekuńcze wobec osób starszych i przewlekle chorych oraz usługę cateringową, Gospoda „Jaskółeczka” zatrudniająca osoby z niepełnosprawnościami i integrująca lokalną społeczność w ramach Klubu Inicjatyw Międzypokoleniowych oraz Spółdzielnia Socjalna „Dalba”, w której większość pracowników to osoby wykluczone z rynku pracy z powodu swojej niepełnosprawności.

Jak zgłosić się do Konkursu im. Jacka Kuronia?

Zgłoszenia można przesyłać za pomocą aktywnego formularza dostępnego na stronie internetowej konkursu (www.konkurs-es.pl) do 9 września lipca 2022 roku. Wszystkie zgłoszenia zostaną ocenione przez ekspertów społecznych i ekonomicznych. W najwyżej ocenionych przedsiębiorstwach odbędą się wizyty studyjne, po których sformułowane zostaną rekomendacje dla Rady Konkursu. Rada wybierze laureatów trzech nagród: Nagrody Głównej, Nagrody Pomysł na Rozwój i Nagrody Odkrycie Roku. O przyznaniu Nagrody Publiczności zadecyduje otwarte dla wszystkich głosowanie internetowe.

Kto może się zgłaszać do Konkursu im. Jacka Kuronia?

W konkursie mogą wziąć udział:

  • organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia) prowadzące działalność gospodarczą lub zakład aktywności zawodowej,
  • spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych,
  • spółdzielnie socjalne osób fizycznych oraz spółdzielnie socjalne osób prawnych,
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, prowadzące zakład aktywności zawodowej,
  • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

W Konkursie istnieje także możliwość nominowania podmiotów ekonomii społecznej. Dzięki temu instytucje z regionu, najlepiej znające podmioty ze swojego otoczenia, mogą zarekomendować znane im firmy społeczne do udziału w Konkursie. Liczymy, że dzięki temu w Konkursie będą reprezentowane wszystkie regiony. Do Konkursu można nominować podmioty, które działają przynajmniej 12 miesięcy i których działalność zasługuje na dostrzeżenie i wyróżnienie.

Ogłoszenie wyników

Tegoroczną edycję Konkursu zakończy uroczysta Gala, która odbędzie się w listopadzie w Warszawie. To wtedy poznamy najlepsze przedsiębiorstwo społeczne roku.

Wszystkie informacje na temat Konkursu [eS], jego regulamin oraz link do formularza zgłoszeniowego można znaleźć na stronie: www.konkurs-es.pl

KOMENTUJ: