Prawie 200 milionów złotych wsparcia dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Prawie 200 milionów złotych wsparcia dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

W ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025 podmioty ekonomii społecznej będą mogły w sumie otrzymać blisko 200 milionów złotych.

Głównym celem Programu jest umożliwienie podmiotom ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwom społecznym i podmiotom zatrudnienia socjalnego, budowania odporności na zmiany zachodzące na rynku oraz zapewnienie instrumentów wsparcia pozwalających na rozwój ich działalności. Dzięki temu możliwe będzie zwiększanie pozytywnego oddziaływania podmiotów ekonomii społecznej w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wspieranie ich udziału w procesie deinstytucjonalizacji usług społecznych.

W ramach Programu przedsiębiorstwa społeczne, podmioty zatrudnienia socjalnego i inne podmioty ekonomii społecznej będą mogły uzyskać wsparcie na modernizację swojej działalności, czyli wprowadzenie zmian, które obejmować mogą zarówno przedmiot, formę, jak i skalę prowadzonej działalności.

Dzięki niej podmioty ekonomii społecznej będą mogły utrzymać zatrudnienie, osiągnąć wzrost obrotów lub zmienić bądź poszerzyć zakres prowadzonej działalności. Możliwe będzie uzyskanie wsparcia finansowego, dotyczącego trzech obszarów funkcjonowania PES. We wniosku ujęte mogą być działania: mieszczące się w jednym z tych obszarów lub łączące elementy właściwe dla kilku obszarów. Ponadto podmioty ekonomii społecznej spełniające określone warunki  składać będą wnioski, w których ujęte zostaną przedsięwzięcia pozwalające na przeprowadzenie modernizacji działalności podmiotów ekonomii społecznej.

Po przeprowadzeniu oceny, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego zawrze umowy o wsparcie działalności podmiotów ekonomii społecznej z podmiotami, których wnioski zostały zatwierdzone. Program przewiduje możliwość zawarcia przez PES tylko jednej takiej umowy.

Wnioski wraz z oświadczeniami należy składać w terminie od dnia 17 stycznia 2023 r. do 16 lutego 2023 r. do godz. 12:00  za pośrednictwem Generatora dostępnego na stronie internetowej: https://kpoes.mrips.gov.pl/.

Departament Ekonomii Społecznej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej uruchomił też infolinię, czynną od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-11:00 pod numerem telefonu: +48 538 117 123. 

Realizacja Programu jest finansowana ze środków KPO.

KOMENTUJ: