Komisja Europejska wspiera rozwój ekonomii społecznej

Komisja Europejska wspiera rozwój ekonomii społecznej

W Europie istnieje 2,8 miliona podmiotów ekonomii społecznej, które zatrudniają łącznie 13,6 miliona osób i podejmują kluczowe wyzwania naszych społeczeństw. Komisja zaleca konkretne działania mające na celu wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, czyli tych stawiających na pierwszym miejscu ludzi, cele społeczne i środowiskowe, a nie zysk.

Podmioty ekonomii społecznej są aktywne praktycznie w każdym sektorze gospodarki od usług społecznych i opiekuńczych po mieszkalnictwo, rekreację i przestępną cenowo energię.

Celem Komisji Europejskiej jest stworzenie korzystnych warunków rozwoju i wzrostu organizacji ekonomii społecznej oraz zwiększenie świadomości ich potencjału, zwłaszcza w zakresie tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy, wspierania innowacji i integracji społecznej.

Kontynuując działania zaplanowane w Planie Działania na rzecz Gospodarki Społecznej na 2021 rok, Komisja przedstawia dzisiaj:

Nowe impulsy na rzecz promocji gospodarki społecznej

Mimo ich wkładu w społeczeństwo, podmioty ekonomii społecznej często napotykają na przeszkody w rozwijaniu i skalowaniu swoich działań z powodu braku zrozumienia i uznania ich modeli biznesowych. Aby przezwyciężyć te wyzwania, proponowane Zalecenie Rady wzywa państwa członkowskie do opracowania kompleksowych strategii dla ekonomii społecznej. Pozwoli to rozwijać korzystne dla gospodarki społecznej środowisko we wszystkich istotnych obszarach, poprzez dostosowanie polityki i ram prawnych. Celem jest promowanie tworzenia miejsc pracy wysokiej jakości, pobudzanie lokalnej gospodarki i wzmacnianie spójności społecznej i terytorialnej.

Dla przykładu, Komisja proponuje następujące działania:

  • Opracowanie wytycznych dla rynku pracy wspierających pracowników przedsiębiorstw społecznych (np. poprzez szkolenia), promowanie przedsiębiorczości społecznej i zapewnienie sprawiedliwych warunków pracy poprzez dialog społeczny i negocjacje zbiorowe.
  • Uznanie roli ekonomii społecznej w integracji społecznej, np. w dostarczaniu dostępnych i wysokiej jakości usług społecznych, opiekuńczych i mieszkalnictwa, zwłaszcza dla grup dotkniętych niekorzystną sytuacją społeczną.
  • Poprawienie dostępu do funduszy publicznych i prywatnych, w tym do funduszy UE.
  • Ułatwienie dostępu do zamówień publicznych.
  • Wykorzystanie możliwości wynikających z zasad pomocy państwa do wsparcia ekonomii społecznej, w tym świadczenia pomocy w rozpoczęciu działalności, reintegracji pracowników otrzymujących niższe wynagrodzenie i wsparcia infrastruktury lokalnej.
  • Zapewnienie, aby systemy podatkowe wspierały ekonomię społeczną poprzez uproszczenie procedur administracyjnych i rozważenie odpowiednio zaprojektowanych zachęt podatkowych.
  • Zwiększenie świadomości społeczeństwa o ekonomii społecznej i jej wkładzie poprzez badania i dane.

Dodatkowo Komisja zaleca, aby państwa członkowskie w pełni wykorzystywały dostępne fundusze UE, takie jak Europejski Fundusz Społeczny Plus, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i InvestEU, w celu wspierania państw członkowskich w promowaniu gospodarki społecznej. Komisja może również udzielić dalszego wsparcia, gromadząc dane i prowadząc badania na temat gospodarki społecznej w UE.

Jedno miejsce wsparcia dla gospodarki społecznej

W ramach propozycji Komisja uruchamia również portal dla ekonomii społecznej, stronę internetową, która jest miejscem do uzyskiwania informacji dla podmiotów gospodarki społecznej na temat finansowania UE, możliwości szkoleniowych, wydarzeń, informacji krajowych i źródeł dodatkowych, jako narzędzie do budowania zdolności.

Następne kroki

Państwa członkowskie będą omawiać propozycję Komisji dotyczącą zalecenia Rady mając na względzie jej przyszłe przyjęcia przez Radę. Po przyjęciu propozycji państwa członkowskie zostaną zachęcone do przyjęcia lub aktualizacji swoich strategii ekonomii społecznej w ciągu 18 miesięcy. Zaleca się również, aby państwa członkowskie utworzyły jedno miejsce kompleksowego wsparcia dla gospodarki społecznej, ustanowiły kontakty lokalne lub regionalne pełniące rolę “ambasadorów ekonomii społecznej” i wyznaczyły koordynatorów ekonomii społecznej w krajowych instytucjach w celu zapewnienia spójnej polityki.

Komisja będzie monitorować wdrażanie strategii poprzez regularne konsultacje z państwami członkowskimi za pośrednictwem Komitetu ds. Zatrudnienia i Komitetu ds. Ochrony Społecznej.

Tło

W grudniu 2021 r. Komisja przedstawiła Plan Działania na rzecz Ekonomii Społecznej, aby pomóc gospodarce społecznej rozkwitać i w pełni wykorzystać jej potencjał. Nowa propozycja zalecenia dla Rady i portal dla Ekonomii Społecznej były dwoma zapowiedzianymi w tym planie działaniami. Innym działaniem była Akademia Polityki Przedsiębiorczości Młodzieży UE-OECD (YEPA), uruchomiona w marcu tego roku. Jej celem jest rozwiązanie problemów, z jakimi mierzą się młodzi przedsiębiorcy przy zakładaniu własnego biznesu – takich jak dostęp do finansowania i zdobywania umiejętności, co potwierdziło niedawne badanie Eurobarometru.

Ponadto, zgodnie z programem pracy Komisji, Komisja zaproponuje jeszcze w tym roku inicjatywę transgraniczną dotyczącą stowarzyszeń, aby umożliwić im pełne korzystanie z jednolitego rynku. Dodatkowo, Komisja publikuje dwa dokumenty robocze służb w celu poprawy zrozumienia odpowiednich przepisów podatkowych dla podmiotów ekonomii społecznej i transgranicznych darowizn o charakterze publicznym.

Organizacje ekonomii społecznej odgrywają kluczową rolę w radzeniu sobie z wyzwaniami społecznymi i promowaniu sprawiedliwych warunków pracy poprzez zaangażowanie pracowników w procesy decyzyjne i zarządzanie. Tworzą także możliwości dla grup niedoreprezentowanych, takich jak kobiety i młodzi ludzie, oraz przyczyniają się do uczynienia transformacji cyfrowej i ekologicznej sprawiedliwą i inkluzywną.

Ekonomia społeczna przyczynia się do osiągnięcia celów Europejskiego Filaru Praw Socjalnych oraz głównych celów UE na rok 2030, które zostały poparte przez państwa członkowskie UE. Celem jest osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia na poziomie co najmniej 78% osób w wieku od 20 do 64 lat, co najmniej 60% osób uczestniczących w szkoleniach oraz wyeliminowanie z ubóstwa lub wykluczenia społecznego co najmniej 15 milionów ludzi. Pakiet gospodarki społecznej przyczynia się również do Europejskiego Roku Umiejętności poprzez zachęcanie do rozwoju umiejętności w sektorze ekonomii społecznej.

 

Żródło: KE

KOMENTUJ: